Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
927/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa wieży kratowej typu BOT-E, H = 54,0 m wraz z instalacją telekomunikacyjną P4 LPN0901A na działce oznaczonej numerem ewid. 246 w obrębie Janiszewo gmina Chrostkowo.
GK.6220.05.2018.MS
926/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory na bydło mleczne wraz z młodzieżą do łącznej obsady 180 DJP planowanej do realizacji na działce 624/1 obręb Makówiec gmina Chrostkowo
GK.6220.04.2018.MS
925/2018 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa farmy fotowoltaicznej „Chrostkowo II” o mocy do 1MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp. na działce nr 150 położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Chrostkowo Nowe, gmina Chrostkowo, powiat lipnowski
GK.6220.02.2018.MS
924/2018 Postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
budowa Farmy Fotowoltaicznej Chrostkowo II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,00 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp. na działce ozn. nr 150 położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Chrostkowo Nowe, gmina Chrostkowo, powiat lipnowski
GK.6220.02.2018.MS
923/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
budowa farmy fotowoltaicznej „CHROSTKOWO II” o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii SN, konwerterów, inwenterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce ozn. nr ewid. 150 położonej w obrębie Chrostkowo Nowe gmina Chrostkowo
GK.6220.02.2018.MS
922/2018 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego ze złoża Nowa Wieś CJ zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 270/3 w obrębie Nowa Wieś, gmina Chrostkowo
GK.6220.02.2017
921/2018 Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo.
1. Podjęcie przez Radę Gminy Chrostkowo uchwały Nr XXVII/182/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo. 2. Przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczące planu miejscowego.
GK.6721.01.2018
920/2018 Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Ogłoszenie Wójta Gminy Chrostkowo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo
1. Podjęcie przez Radę Gminy Chrostkowo uchwały Nr XXV/168/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo, 2. Przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczące zmiany studium.
GK.6720.01.2018
919/2017 Inne dokumenty Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia sie co do zebranych dowodów i materiałów w toczącym sie postępowaniu administracyjnym.
eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego ze złoża Nowa Wieś CJ zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 270/3 w obrębie Nowa Wieś, gmina Chrostkowo.
GK.6220.02.2017
918/2017 Postanowienia Rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa.
Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża Chrostkowo Nowe I z zakładu górniczego zlokalizowanego na terenie działek nr 50/1 i 50/4 położonych w obrębie Chrostkowo Nowe gmina Chrostkowo”.
GK.6220.03.2017