Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
923/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
budowa farmy fotowoltaicznej „CHROSTKOWO II” o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii SN, konwerterów, inwenterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce ozn. nr ewid. 150 położonej w obrębie Chrostkowo Nowe gmina Chrostkowo
GK.6220.02.2018.MS
922/2018 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego ze złoża Nowa Wieś CJ zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 270/3 w obrębie Nowa Wieś, gmina Chrostkowo
GK.6220.02.2017
921/2018 Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo.
1. Podjęcie przez Radę Gminy Chrostkowo uchwały Nr XXVII/182/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo. 2. Przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczące planu miejscowego.
GK.6721.01.2018
920/2018 Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Ogłoszenie Wójta Gminy Chrostkowo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo
1. Podjęcie przez Radę Gminy Chrostkowo uchwały Nr XXV/168/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo, 2. Przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczące zmiany studium.
GK.6720.01.2018
919/2017 Inne dokumenty Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia sie co do zebranych dowodów i materiałów w toczącym sie postępowaniu administracyjnym.
eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego ze złoża Nowa Wieś CJ zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 270/3 w obrębie Nowa Wieś, gmina Chrostkowo.
GK.6220.02.2017
918/2017 Postanowienia Rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa.
Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża Chrostkowo Nowe I z zakładu górniczego zlokalizowanego na terenie działek nr 50/1 i 50/4 położonych w obrębie Chrostkowo Nowe gmina Chrostkowo”.
GK.6220.03.2017
917/2017 Postanowienia Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego.
Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża Chrostkowo Nowe I z zakładu górniczego zlokalizowanego na terenie działek nr 50/1 i 50/4 położonych w obrębie Chrostkowo Nowe gmina Chrostkowo”.
GK.6220.03.2017
916/2017 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża „Adamowo III” pole A/B położonego na terenie działek nr ewidencyjne 127 i 128/2 w obrębie Adamowo gmina Chrostkowo
GK.6220.02.2015
915/2017 Postanowienia Postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne.
Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża Chrostkowo Nowe I z zakładu górniczego zlokalizowanego na terenie działek nr 50/1 i 50/4 położonych w obrębie Chrostkowo Nowe gmina Chrostkowo.
GK.6220.03.2017
914/2017 Postanowienia Postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
"Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża Chrostkowo Nowe I z zakładu górniczego zlokalizowanego na teranie działek nr 50/1 i 50/4 położonych w obrębie Chrostkowo Nowe gmina Chrostkowo."
GK.6220.03.2017